MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Wacha Balázs publikációi

Wacha Balázs publikációi

E-mail Nyomtatás PDF

Könyvek, könyvrészletek, szótárszerkesztés, jegyzetek

 • A dependency syntax of Hungarian. In: Klaus Schubert: Metataxis in Praktice. Dependency syntax for multilingual machine translation. Foris Publications. Dodrecht - Holland/Providence RI - U. S. A. 1989. 151--81. (Koutny Ilonával és Prószéky Gáborral)
 • Az aspektualitás a magyarban, különös tekintettel a folyamatosságra. In: Fejezetek a magyar leíró nyelvészet köréből. (Red. Rácz Endre), Tankönyvkiadó, Budapest , 1989, 219--282.
 • A mondat szórendje és aktualis tagolása. In: Benkő Loránd szerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana I. kötet. A korai ómagyar kor és előzményei. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 618-631.
 • A mondat aktuális tagolása. In: Benkő Loránd – Rácz Endre szerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana. II/2 . A kései ómagyar kor. Mondattan. Szöveggramatika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995, 121--154.
 • A mondat szórendje. In: Benkő Loránd – Rácz Endre szerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2 ., A kési ómagyar kor. Mondattan. Szöveggramatika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995, 155--209.
 • Szerdahelyi, István/ Koutny, Ilona (1996, Red.): Magyar-Eszperantó Kéziszótár. Hungara- Esperanta Meza Vortaro. (Kunredaktantoj Haszpra Ottó, Wacha Balázs) Budapest: Magyarországi Eszperantó Szövetség/ Hungaria Esperanto-Asocio/ ISBN 963 571 459 9, 835p.
 • A szófajtan alapjai. Alapfogalmak, történeti áttekintés, gyakorlatok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba, 2000. 98 lap.
 • Idő és aspektus. Alapfogalmak és gyakorlatok. Kézirat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Piliscsaba, 2000. 90 lap.
 • Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi Értekezések. 149. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 101 l
 • A beszédidő után. In: Cser András szerk.: Köszöntő kötet Szende Tamás tiszteletére. Open Art, Budapest, 2006, 101-106.
 • Korpusz – státusz nélkül. In: Gecső, Tamás ed. Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 401-409.

Tanulmányok, cikkek

 • Az ige és a tárgy kapcsolata a magyarban. Nyelvtudományi Közlemények, 76. (1974), 157--83.
 • Pri la esperanta verbo. In: Szerdahelyi István szerk. Esperantologiaj kajeroj l., 155--81.
 • Az igeaspektusról. Magyar Nyelv, 72. (1976), 59--69.
 • Az igeszemlélet tanítása az általános iskolák VII-VIII. osztályában. Erdei Mihály– Sütő Károly szerk.), Orosz nyelv (Zalai pedagógiai-módszertani füzetek, Zalaegerszeg, 1975, 162-73.
 • Az igés-szerkezeti aspektus kategóriája a magyarban. Bölcsészdoktori értekezés (manuskripto), Szombathely, 1978., 162 l.
 • Az Apor-kódexbeli zsoltárok szórendjéről. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 2. kötet 1980., 131--145.
 • La ag-aspekto en Esperanto. In: Szerdahelyi István szerk: Miscellanea Interlinguistica, Budapest, 1982., 413--22.
 • Az „aspektualitás“ tanítása. Magyar Nyelvőr, 107. (1983), 149--65.
 • Gradoj de ekzisto. Planlingvistiko, 13. sz. (1985), 18--17; sz. (1985), 11-7.
 • Iom pri tempo kaj aspekto. Kosicki, Aleksandr szerk. 1986: Kontribuo al lingvoj teorio kaj praktiko, (4. kötet, Poprad, 1986, 74–96. l.
 • A folyamatos--nem-folyamatos szembenállásról. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 17. kötet (1989), 279--328.
 • Még a már, de már a még is. Néprajz és Nyelvtudomány (=NéprNyelvt.), 33. vol. (1989--90), 81--90.
 • Milyen szinten kezdjük? Magyar Nyelv, 86. évf. (1990), 31-54.
 • Névelőhasználat, határozottság. Magyar Nyelvőr, 1l5. (1991), 80--92.
 • Az ige után. Magyar Nyelv, 87. (1991), 453-60.
 • Határozottság, folyamatosság, jelöltség. Magyar Nyelvőr, 116. (1992), 65-78.
 • Folyamatosság – egyszeriség, ismétlődés. Magyar Nyelvőr, 117. (1993.), 79--85.
 • A Jókai-kódex szórendjéhez. Magyar Nyelv, 90. évf. (1994), 377-84; 509-11, 91. évf. (1995): 120--7. 92. évf. ( 1996): 117--26.
 • Etnikus nyelv és eszperantó: a gyermekkori kétnyelvűség egy újabb változata. Regio (kisebbségi szemle), 1995/4., 77-89.
 • Dulingveco en familio unuetna. In Tisljar, Zlatko szerk.: Internacia familio - utopio aŭ realaĵo. (1995), pp. 85-91.
 • Lingva interefiko en dialogoj de Esperantlingvanoj. In: Kosecky, Stanislav szerk 1996: Multkulturaj familioj de nuntempa Eŭropo. Bratislavo, 116-28.
 • Pri redundo kaj ensociigo de planlingvo. In: Ilona Koutny-Márta Kovács szerk.: Struktura kaj Socilingvistika ploro de Esperanto. Steleto kaj ILEI. Budapest. 1997. 61-72.
 • Simplaj komplikaĵoj. Internacia Pedagogia Revuo. 1997/3, 15-24.
 • Spontanea infanaĝa alproprigo de pluraj lingvoj. Literatura Foiro, 29, június 1998, n- ro 173, 2.
 • Faktoroj de lingvoevoluo tra la historio de lingvoj, planlingvoj, Esperanto (por publiko precipe el konantoj de Esperanto kaj de la lingvo Hungara. In: Memorlibro. Szerk. Tamás Gecső, Zsuszsa Varga-Haszonits Zsuzsa –– Lariko Golden. 202-66.
 • Szójelentés, mondat, folyamatosság, folytonosság In: Horváth Katalin-Ladányi Mária (szerk.) 1998: Elemszerkezet és linearitás, A jelentés és szerkezet összefüggése. (ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest. 269). 247-260.
 • Az Érdy-kódexről és a magyar nyelv szórendjéről. In: Büky László szerk.: Magyar és finnugor mondattörténet. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. József Attila Tudományegyetem. Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged, 1988. szeptember 23-24. 175-88.
 • Brassai előtt, Brassai után. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII. évf. 1. sz. (1998) 45-67. Ideoj helpe al planado de la instru-materialo. Internacia Pedagogia Revuo., 1999, 1, 14-17.
 • Selektoprincipoj, terminoj, metaterminoj. Chdrle, Petr szerk. 1999: (kolokvo por apliko de Esperanto en Scienco kaj Tehniko). Prago.
 • Képzett szó és szójelentés. In: Gecső Tamás szerk. 2000: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. 290-93.
 • Spontanea infanagxa alproprigo de pluraj lingvoj. Literatura Foiro, 29, június 1998, 173, 131-2.
 • Szójelentés, mondat, folyamatosság, folytonosság. In: Horváth Katalin--Ladányi Mária szerk.): Elemszerkezet és linearitás, A jelentés és szerkezet összefüggése (ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 1998): 247-260.
 • Duagradaj funkcioj. Diverslingve. In: Balaskó Mária – Kóhn János szerk.1999: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke (394 l.). Szombathely, 1999. 295-300.
 • Képzett szó és szójelentés. In: Gecső Tamás szerk. 2000: Lexikális jelentés, aktuális jelentés 290-93.
 • Brassai előtt, Brassai után. A Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII. évf. 1. sz. (1998).
 • Ige, ragozás, idő, aspektualitás az eszperantóban és a magyarban. In: Gecső Tamás szerk. Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó, 2002., 286-299.
 • Partes pro toto. In Ladányi, Mária – Dér Csilla, Hattyár, Helga ed.: „...még onnét is eljutni túlra...”. Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004, 385-398. ISBN 963 7094 03 2
 • Variabilitás és nyelvi tervezés az eszperantóban és körülötte. In: Gecső, Tamás ed. Variabilitás és nyelvhasználat. Tinta Kiadó. Budapest. 2004. p. 285-293.

Ismertetések, értelmezések

 • Túl a Kecegárdán. (Vázsonyi Endre Calumet-vidéki amerikai magyar szótára), Magyar Nyelv, 1997/1, 98–101.
 • Zamenhof első szótárai és utóéletük. In Kiss Gábor – Zaicz Gábor szerk. Szavak - nevek - szótárak. Irások Kiss Lajos 75. születésnapjára. 1997. 458-62.
 • Kétnyelvűség és magyarnyelvhasználat. Magyar Nyelv, 94. sz. 1998/1: 78-91.
 • Antaŭ-sosurumo: Fragmentoj el verkata studo pri René de Saussure. In: Sabinte Fiedler – Liu Haitao: Studoj pri interlingvistiko. Festlibro al la 60-jariĝo de Detlev Blanke, 547-564.
 • Dulingve - pli simple. Internacia familio - ĉu utopio aŭ realaĵo. (Csiszár Ernő könyvének ismertetése) Magyar Nyelv, 1998/3, 365-9.
 • Lingvistika konferenco en Szombathely, Hungaraj Paĝoj, n- ro 19, 1998 június, 1-4.
 • Konferenco pri lingvo kaj praktiko. Internacia Pedagogia Revuo, 1998/4, 14-18.
 • Idő-keretmondatok. Magyar Nyelv, 2007/1, 38-55.

Gondolatfelvetések, ismeretterjesztés, kisebb írások

 • Kvanta taksado de lingvoalproprigo, 1998. Cirkulajxo por esperantlingvaj paroj kaj familioj. Jelen a múltban - múlt a jövőben? Édes Anyanyelvünk, XXV. évf. 4. sz., (2003 október), 4. l.
 • Nem akarom. Édes Anyanyelvünk, 2004. április, 15.