MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Horváth László publikációi

Horváth László publikációi

E-mail Nyomtatás PDF

Könyvek, könyvrészletek

 • Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből = Nyelvtudományi Értekezések 133. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 64 p.
 • Társszerzőként: Benkő, Loránd (Hg.), Gerstner, Károly–S. Hámori, Antónia–Zaicz, Gábor (Red.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993–1995. Kb. 1660 szócikk.
 • Társszerkesztőként: Benkő, Loránd (Hg.), Gerstner, Károly–Horváth, László (Red.): Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen III. Register. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.
 • Az ősmagyar kor. In: Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. 45–61.
 • Szószerkezet-történet. In: Pusztai Ferenc–Kiss Jenő (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. [2004.] 234–250, 430–482, 663–673, 757–769, 831–837.
 • Az ősmagyar kor. In: Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, [Budapest,] 2006. 315–334.

Tanulmányok, cikkek

 • Határozói igeneveink mondatbeli funkcióinak történetéhez. Magyar Nyelv 81 (1985): 314–323.
 • Mindig szabad bővítmény a határozói igenév? Magyar Nyelv 87 (1991): 65–69.
 • A TESz. utalórendszere és a szláv jövevényszavak. In: Hajdú Mihály–Kiss Jenő (szerk.): Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. ELTE, Budapest, 1991. 275–277.
 • A határozói igenevek mondatbeli szerepeiről. In: Keszler Borbála (szerk.): Újabb fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 33–81.
 • Egyeztetés és mazsolaszemek. In: Kozocsa Sándor Géza–Laczkó Krisztina (szerk.): Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1992. 116–123.
 • Nem kerestem, de megleltem. In: Kozocsa Sándor Géza (szerk.): Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1993. 142–148.
 • Újabb mazsolaszemek az egyeztetések köréből. Magyar Nyelv 90 (1994): 302–307.
 • Teng, tendül, tenyészik. Magyar Nyelv 90 (1994): 465–468.
 • Elszontyolodik. Magyar Nyelv 91 (1995): 74–76.
 • A szenderedik és családja. Magyar Nyelv 91 (1995): 352–354.
 • Etimológia és utalórendszer. Magyar Nyelv 91 (1995): 447–453.
 • A nagy kezdőbetűs igék és rokonaik. Magyar Nyelvőr 119 (1995): 4–7.
 • Nem kutattam – rábukkantam. In: Laczkó Krisztina (szerk.): Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1995. 193–198.
 • Koktél kontaminációkból. Magyar Nyelvőr 120 (1996): 335–343.
 • Zseng, zsenge, zsendül. Magyar Nyelv 92 (1996): 82–85.
 • Viszket, viszolyog, viszkolódik. Magyar Nyelv 92 (1996): 195–196.
 • Új úton az etimológiai összefüggések feltárásában és jelzésében. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis 6 (1996): 41–48.
 • Az EWUng. személynevei az ómagyar utáni korszakokból. Névtani Értesítő 18 (1996): 15–21.
 • Vegyes hangrendű keresztnevek toldalékolásának vizsgálata. Magyar Nyelvőr 121 (1997): 139–157.
 • Hangrendi illeszkedés: nyelvművelés és nyelvhasználat. Magyar Nyelv 93 (1997): 457–473.
 • Földrajzi nevek és szláv jövevényszavak. In: Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1997. 163–175.
 • Illeszkedési vizsgálat szembesítéssel. Magyar Nyelv 94 (1998): 343–351.
 • Egy „tininyelvi” szógyűjtemény hibáiról. Magyar Nyelvőr 122 (1998): 418–426.
 • Rövidebb és hosszabb felszólító alakok mai drámákban. In: Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék, Budapest, 1998. 81–85.
 • Levente: átcsapás vagy kiegyenlítődés? Magyar Nyelv 95 (1999): 60–63.
 • Felderítetlen részletek a szószerkezetek történetében. In: Büky László–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 1999. 75–80.
 • A volna : lenne kettősség mai drámákban. In: Kugler Nóra–Lengyel Klára (szerk.): Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1999. 165–170.
 • Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben. Magyar Nyelv 96 (2000): 170–181, 316–332.
 • Onomatopöie im Etymologischen Wörterbuch des Ungarischen (Prinzipien und Methoden). Acta Linguistica Hungarica 48 (2001): 389–427.
 • A volna : lenne kettősség kontrollvizsgálata. Magyar Nyelvőr 125 (2001): 158–168.
 • Diakrón összevetéssel a volna : lenne kettősségről. Magyar Nyelv 97 (2001): 303–312.
 • A felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez. In: Büky László–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei II. Magyar és finnugor alaktan. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2001. 55–65.
 • Igék és igenevek kötött és szabad határozóinak aránya korai középmagyar szövegekben. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények [Kolozsvár] 43 (1999) [2002]: 105–112.
 • Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98 (2002): 265–282.
 • Elírások és szótévesztések. In: Balázs Géza–A. Jászó Anna–Koltói Ádám (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, [Budapest, 2002.] 236–241.
 • Hibák és furcsaságok a határozottságbeli egyeztetésben. Magyar Nyelv 99 (2003): 25–33.
 • Régi szavak új jelentéseinek felbukkanása a XX. században. In: Büky László–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2003. 89–96.
 • Az EWUng. nyelvjárási címszavainak eredetéről és adatolásáról. In: Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet–Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2003. 38–42.
 • A gyűjtőnév irányította egyeztetésről. Magyar Nyelvőr 128 (2004): 10–22.
 • A mennyiség irányította egyeztetésről. Magyar Nyelvőr 128 (2004): 128–141.
 • Drámavizsgálat a felszólító módú igealakok kettősségének történetéhez. In: Büky László—Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2006. 77—85.
 • Egy középmagyar korpusz faktitív szerkezetei. Magyar Nyelvőr 130 (2006): 60–73.

Ismertetések

 • Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Magyar Nyelvőr 109 (1985): 495–499.
 • Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén. Magyar Nyelv 84 (1988): 235–237.
 • Géza Bárczi: A magyar igeragozás története [Die Geschichte der ungarischen Konjugation]. Acta Linguistica Hungarica 40 (1990–1991) [1994]: 482–484.
 • Loránd Benkő: A történeti nyelvtudomány alapjai [Grundzüge der historischen Linguistik]. Acta Linguistica Hungarica 40 (1990–1991) [1994]: 484–489.
 • Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig. Magyar Tudomány 168 (2007): 1100—1103.
 • Zoltán András: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Magyar Nyelvőr 131 (2007): 380—383.