MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Haader Lea válogatott publikációinak listája

Haader Lea válogatott publikációinak listája

E-mail Nyomtatás PDF

Könyv, könyvfejezet

 • (Társszerzőként) A magyar nyelv történeti nyelvtana I. kötet. Az ősmagyar kor és a korai ómagyar kor. (Benkő Loránd, E. Abaffy Erzsébet, Rácz Endre.) Az alárendelő mondatok: Az alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatok. Akadémiai Kiadó. Budapest. 728–41. (1991.)
 • Horvát-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 575 lap. (1994.)
 • (Társszerzőként) A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2. kötet. A kései ómagyar kor. (Benkő Loránd, Rácz Endre.) Az alárendelő mondatok: Az alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatok a kései ómagyar korban. Akadémiai Kiadó. Budapest. 506–665. (1995.)
 • Kulcsár-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 793 lap. (1999.)
 • (Társszerzőként) Magyar grammatika. (Keszler Borbála) Az  alárendelő összetett mondatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 472–530. (2000.)
 • Gömöry-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Papp Zsuzsannával közösen.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 797 lap (2001.)
 • (Társszerzőként) A magyar nyelv kézikönyve. (Kiefer Ferenc.) A magyar nyelv története. A középmagyar kor. Akadémiai Kiadó. Budapest. 87−101. (2003.)
 • (Társszerzőként) Magyar nyelvtörténet (Kiss Jenő − Pusztai Ferenc.) Mondattörténet: Az összetett mondat. Osiris. Budapest. 260−267, 500−560, 677−690, 771−775, 840−846. (2003.) [Megjelent 2004-ben.]
 • (Társszerzőként) Magyar Nyelv. (Kiefer Ferenc.) A középmagyar kor. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2006. 365−384.
 • (Társszerzőként) Magyar grammatika. (Keszler Borbála.) Az  alárendelő összetett mondatok. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2006. (Ötödik, átdolgozott kiadás) 477–534.
 • A Keszthelyi Kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 2006. 959 l.

 

Tudományos cikkek

 • A főnév határozói mondatainak vonzatossága a kései ómagyar korban: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 2: 3–10. (1986.)
 • A határozói, valamint a jelzői és értelmezői mondatok átmeneti sávja. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. (Hajdú Mihály, Kiss Jenő.) ELTE. Budapest. 245–9. (1991.)
 • Kísérletek ómagyar kori szövegeink tagolásának értelmezésére. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. (Kiss Jenő, Szűts László.) Akadémiai Kiadó. Budapest. 245–50. (1991.)
 • Az okhatározói mondat problematikája az ómagyar korban. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. (Kozocsa Sándor Géza, Laczkó Krisztina.) ELTE. Budapest. 97–104. (1992.)
 • Stylus est ancilla pragmaticae. In: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. (Kozocsa Sándor Géza.) ELTE. Budapest. 116–25. (1993.)
 • „eez myt mondaaz myes twgyok”: Névtani Értesítő 15: 134–7. (1993.)
 • Egy levél a Nyulak szigetéből. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. (Laczkó Krisztina.) ELTE. Budapest. 173–8. (1995.)
 • Elena priorissza levele: Magyar Nyelv 91: 420–31. (1995.)
 • Mozaikok névmásokról és ómagyar kori használóikról. In: Szavak – nevek – szótárak. (Kiss Gábor, Zaicz Gábor.) MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 118–24. (1997.)
 • Hány kéz írta a Gömöry-kódexet? In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva hetvenedik születésnapjára. (Bánki Judit.) Linguistica Series A. Studia et dissertationes 21. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest. 45–51. (1996/1997.)
 • Azonos? Különböző? Nyelvi támpontok kódexkezek elkülönítésében. In: Emlékkönyv  Abaffy Erzsébet hetvenedik születésnapjára. (Hajdú Mihály, Keszler Borbála.) ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke. Budapest. 64–68. (1998.)
 • A mondatátszövődés a nyelvhasználat szemszögéből: Magyar Nyelvőr  122: 318–324. (1998.)
 • Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései: Magyar Nyelvőr 123: 340–50. (1999.)
 • Részrendszerváltozás az összetett mondatokban. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. (Büky László, Forgács Tamás.) József Attila Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 59–66. (1999.)
 • Egy példa – két változat (Összehasonlító szövegvizsgálat). In: Ember és nyelv. (Kugler Nóra, Lengyel Klára.) ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest. 135–40. (1999.)
 • Az írott és beszélt nyelv határán: a mondatátszövődés. MNyTK. 212. sz. 289–96. (1999.)
 • A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításainak szemszögéből: Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XLII. évf. 15–22. (1998.) [Megjelent 2000-ben]
 • A mondattörténeti kutatások némely sajátosságairól. In: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. (Kiefer Ferenc, Gósy Mária.) MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 55–63. (2000.)
 • A mellékmondatok osztályozásának problémái: Magyar Nyelvőr 124: 452–456. (2000.)
 • Mikrodiakrónia és változásvizsgálat: Magyar Nyelvőr 125: 354–371. (2001.)
 • Unterscheidung und Identifizierung von Schreiberhänden aufgrund sprachlicher Kriterien. In: Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös nominate. Sectio Linguistica. Tomus XXIV. 27–36. (1999–2001.)
 • A nyelvtörténet kutatása. In: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. (Dr. Sipos Lajos.) Magyar Könyvklub. Budapest. 66–72. (2002.) 
 • Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 49 (1), 51–83. (2002.)
 • Nyelvművelés és nyelvtörténet. In: Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám.) Tinta Könyvkiadó. Budapest. 206–210. (2002.)
 • "A változat soha nem pontos" ­-- Próbák két kódex összevetéséhez. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. (Hajdú Mihály, Keszler Borbála.) ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 42–49. (2003.)
 • Mondattani folyamatok következtében létrejött szójelentés-változások. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. (Büky László, Forgács Tamás.) Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 67−73. (2003.)
 • A Nyulak szigeti scriptórium mint műhely. Magyar Nyelvőr 128. 2004. 196−205.
 • Változások a történeti szintaxisban − pragmatikai háttérrel. Magyar Nyelvőr 128. 2004. 464−469.
 • A Müncheni emlék. Magyar Nyelv 101. 2005. 161−178.
 • A nyelvi (ízlés)változás nyomai az Érsekújvári Kódexben. In: Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, Budapest. 2005. 103−109.
 • A magyar nyelv történeti nyelvtana Brassai Sámuel tanításának szemszögéből. In: Péntek János (szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége. Erdélyi Tudományos Füzetek 256. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. 2005. 63−68.
 • Az írott és beszélt nyelv viszonyához egy újonnan felfedezett nyelvemlék kapcsán. In: Büky László−Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék. Szeged. 2006. 33−38.

 

Recenziók 

 • Jakab László–Kiss Antal: A Guary-kódex ábécérendes adattára (Recenzió.): Magyar Nyelv 92: 482–6. (1996.) 
 • Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig. Nyelvtudományi Értekezések 141. sz. Akadémiai Kiadó, 1995. (Recenzió.): Magyar Nyelv 94: 488–91. (1998.)
 • A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltáriszentségről. A Laskai Sorok és párhuzamos szövege a Thewrewk-kódexben. Nyelvtudományi Értekezések 148. sz. Akadémiai Kiadó, 2000. (Recenzió): Nyr. 126: 503–6. (2002.)
 • Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition Praesens. Wien. 2001. 456 l. (recenzió): Magyar Nyelvőr 127: 334—338. (2003.)
 • H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 51. Tinta KönyvKiadó, Budapest. 2006. 180 p. (recenzió): Nyelvtudományi Közlemények 103. [2006.] 274−285. (Megjelent 2007-ben.)