MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Bakró-Nagy Marianne válogatott publikációi / Selected publications of Marianne Bakró-Nagy

Bakró-Nagy Marianne válogatott publikációi / Selected publications of Marianne Bakró-Nagy

E-mail Nyomtatás PDF


 • Megj. előtt / In press: /f/ > /h/ aspiration in Nganasan. In: Gusev, Valentin — Widmer, Anna (eds.) Eugen Helimski. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 32. Harrassowitz, Wiesbaden.
 • 2009 A jövő a múltból múltból tekintve. A magyar nyelv a határon innen és túl. [Looking back to the future. The Hungarian language in and outside Hungary.] „A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai”. VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia (Budapest, 2008. november 13-14.). Palatia Kiadó és Nyomda, Győr. 39-47.
 • 2008 A finnugrista esete a tanítónővel. [The Case of the Finnougrist with the schoolteacher] in Pomozi Péter szerk. Navigare humanum est…Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkonmgresszusa Magyar Nemzeti Szervezete. Budapest. 28-35.
 • 2008 A tabu születése. Előleg egy fogalomtörténeti elemzésből. [The emergence of taboo. Preliminaries of a concept analysis.] in Bereczki András – Csepregi Márta – Klima László szerk. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 18. ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi Tórem Alapítvány, Budapest. 69-79. (letölthető / downloadable)
 • 2007 Conditional Constructions in Uralic and in Old Hungarian. in Konferencija po uraľskim jazykam, posvjaščennaja 100-letiju K. E. Majtinskoj. Tezisy. 23-24.
 • 2007 Endangered Uralic Languages. in ICML XI, Conference Abstracts, 18.
 • 2007 The Uralic languages. in Christian Delcourt – Piet van Sterkenburg (eds.), The languages of the 27 (preliminary title). Bruxelles. (Megj. előtt / In press) (első változat / first version, letölthető / downloadable)
 • 2006 Hangátvetés az obi-ugor alapnyelvben. [Metathesis in Proto-Ob-Ugric]. in Büky László – Forgács Tamás szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. 7-20. (első változat / first version, letölthető / downloadable)
 • 2006 Grammatikai kölcsönzés és grammatikalizáció. A komi feltételes kõ partikula a manysiban. In: Sipos Mária (ed.), Obi-ugorok a XXI. században. (első változat / first version, letölthető / downloadable)
 • 2006 Az uráli nyelvek tipológiai jellemzése. In: Kiefer Ferenc (ed.), Magyar nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó. 267–287.
 • 2005 The responsability of literati. Angela Marcantonio, The Uralic Language Family. Facts, myths and statistics. Publications of the Philological Society, 35. Blackwell Publishers, Oxford UK – Boston USA. 2002. xxiii+335. Lingua 115. 1053–1062. (letölthető / downloadable)
 • Az írástudók felelőssége. Angela Marcantonio, The Uralic Language Family. Facts, myths and statistics. Publications of the Philological Society, 35. Blackwell Publishers, Oxford UK – Boston USA. 2002. xxiii+335. Nyelvtudományi Közlemények 100: 44–62. (letölthető / downloadable)
 • 2003 Rule supported reanalysis: personal pronoun possessors in Old Hungarian. In: The 16th International Conference on Historical Linguistics. Előadáskivonat. Copenhagen. 126.
 • 2001 Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. Nyelvtudományi Közlemények 98. 71–118.
 • 2001 Elmélekedés a magyarázattípusokról. Egy zürjén hangváltozás elemzése közben. In: Bakró-N. M. – Bánréti Z. – É. Kiss K. (eds), Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai. Budapest, Osiris. 376–388.
 • 2000 Eine Phonotaktische Regel des finnisch-ugrischen Wortanfangs: Interpretation eines Lautwandeltyps. Linguistica Uralica 36. 81–91.
 • 1999 Protoszótag. A finnugor alapnyelv szótagtípusai. In: Kassai Ilona (ed.), Szótagfogalom – szótagrealizáció. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. 11–51.
 • 1999 Markedness and phonemic borrowing. In: Hasselblatt, C. – Jääsalmi – Krüger, P. (Hrsg.), Europa und Sibiria. Beiträge zu Sprache und Kultur der kleineren finnougrischen, samojedischen und paläosibirischen Völker. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 51. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. 49–56.
 • 1999 A magyar határozott névelő kialakulásának szintaktikai vonatkozásai. In: Büky L. – Forgács T. (eds.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei 1. Magyar és finnugor mondattörténet. JATE Szeged. 5–13.
 • 1998 Meaning, concept and definition. (Implications for proto-meaning reconstruction and etymological dictionaries). In: Kitching, K. K. – A. Nevis (eds), Proceedings of the Ninth and Tenth Meatings of the Finno-Ugric Studies Association of Canada. Canada. 1–12.
 • 1998 Hangváltozás – artikuláció – percepció. In: Gósy M. (ed.), Beszédkutatás '97. Szófonetikai vizsgálatok. MTA Nyelvtudományi Intézete, 1998. 231–240.
 • 1996 Über die lappisch–samojedischen Sprachkontakte (auf Grund des Uralischen Etymologischen Wörterbuchs). In: L.-G. Larsson (Hrsg.), Lapponica et Uralica. Studia Uralica Uppsaliensia 26. Uppsala. 11-25.
 • 1996 Artikuláció–percepció. Hungarologische Beiträge. Jyväskylä. 6. 5–14.
 • 1995 Finn és magyar #CV-szekvenciák kontrasztív vizsgálata. Hungarologische Beiträge. Jyväskylä. 3. 7–24.
 • 1993 Typological Change and the Finno–Ugric Proto–Language. Linguistica Uralica (Tallinn) 29. 259–266.
 • 1993 Die Begriffsgruppen des Wortschatzes im PU/PFU. Ural–Altaische Jahrbücher Neue Folge 11. 13–40.
 • 1992-1993 Phonotaktische Beschreibung der Morpheminitialen Konsonantenphoneme im Proto-Finnougrischen. Finnisch–Ugrische Mitteilungen. Hamburg. 16/17. 1–11.
 • 1992 Proto-Phonotactics. Phonotactic Investigation of the PU and PFU Consonant System. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden. 186 pp.
 • 1991 Szótagszerkezetek a finnugor alapnyelvben. Magyar Fonetikai Füzetek 23. 17–25.
 • 1990 Typolgy and the U/FU Proto–Language. In: L. Maticsák – L. Keresztes (red.), Congressus Septimus Internationalis Fenno–Ugristarum 1B. Debrecen. 223–228.
 • 1988 Phonotaktische Regeln in der uralische Grundsprache. In. J. Pusztay (Hrsg.), Specimina Sibirica l. Pécs. 9–l5.
 • 1987 Consonant Frequency and Syllable Boundary in PU/PFU. In: K. Rédei (Hrsg.), Studien zur Phonologie und Morphologie der uralischen Sprachen. Studia Uralica 4. Wien. 59–69.
 • 1986-1989 K. Rédei, Uralisches Etymologisches Wörterbuch I–II. Unter Mitarbeit von M. Bakró–Nagy, u.a. XLVIII-905 pp. Harrassowitz Verlag - Akadémiai Kiadó, Wiesbaden – Budapest..
 • 1986 On the Use of Phonotactics (kVrV-Type Proto–Forms in PU/PFU). Ural–Altaische Jahrbücher Neue Folge 6. 1–10.
 • 1985 Egy történeti-szemantikai elemzés vázlata. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 16. 33–63.
 • 1982 On Proto-Meaning Reconstruction. In: F. Kiefer (ed.), Hungarian and General Linguistics. J. Benjamin, Amsterdam. 7–29.
 • 1981 Rekonstrukció és jelentésváltozás. Nyelvtudományi Közlemények 83. 29–42.
 • 1980 Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről II. Nyelvtudományi Közlemények 81. 339–352.
 • 1979 Die Sprache des Bärenkultes im Obugrischen. Bibliotheca Uralica 4. Akadémiai Kiadó, Budapest. 141 pp.
 • 1978 Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről I. Nyelvtudományi Közlemények 80. 381–389.
 • 1976 Rokon nyelvi megfelelések szemantikai vizsgálata. Nyelvtudományi Értekezések 89. 57–63.
 • 1975 Semantic Examination of Genetically Related Language Correspondences. Nyelvtudományi Közlemények 77. 117–124.
Módosítás dátuma: 2010. január 10. vasárnap, 17:29