MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és nyelvtörténeti osztály

Department of Finno-Ugric and Historical Lingustics, RIL HAS

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Home Publikációk / Publications Dömötör Adrienne válogatott publikációi / Selected publications of Adrienne Dömötör

Dömötör Adrienne válogatott publikációi / Selected publications of Adrienne Dömötör

E-mail Nyomtatás PDF

 

 • A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző mondategységeinek kapcsolatáról. [On the relationship between direct quotations and quotative constructions in Hungarian.] Magyar Nyelvőr 107 (1983): 472–481.
 • Szigetvár „bosnyák” lakóinak ragadványnevei. [Nicknames of the „Bosnian” inhabitants of Szigetvár.] Magyar Személynévi Adattárak 55. [Reference book of Hungarian proper names, No 55], ed. Mihály Hajdú, 3–29. Budapest: ELTE. 1983
 • Az idézés grammatikai módjai Heltai Gáspár nyelvében. [The grammatical expression of quotation in Gáspár Heltai’s language.] Magyar Nyelvőr 109 (1985): 337–348.
 • A függő idézések a XVI. századi levelekben. [Indirect quotations in 16th century letters.] Néprajz és Nyelvtudomány 29–30 (1986): 99–105.
 • Újra úgymond. [So to speak once more.] Édes Anyanyelvünk 4 (1987): 6.
 • A XVII. századi mondatalkotásról (Zrínyi Miklós nyelvében). [On sentence construction of the 18th century (on the basis of Miklós Zrínyi’s works).] Magyar Nyelvőr 110 (1986): 475–488.
 • A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben I. Az egyenes idézés. [Grammatically marked quotations in the first decades of letter-press printing 1: direct quotations.] Magyar Nyelv 84 (1988): 283–295.
 • A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első évtizedeiben II. A függő idézés és az átmeneti idézési módok. [Grammatically marked quotations in the first decades of letter-press printing 2: indirect quotations and transitional ways of quotation.] Magyar Nyelv 84 (1988): 415–425.
 • társszerző / coauthor: Pólya, Katalin. Szent Margit élete. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. [The life of St. Margaret: facsimile and annotated transliteration with an introductory study.] Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 1990.
 • Népi helynévetimológiák. [Folk etimologies of toponyms.] Magyar Nyelvőr 115 (1991): 125–127.
 • A jelzői mellékmondatok. [Attributive clauses.] In A magyar nyelv történeti nyelvtana 1: A korai ómagyar kor és előzményei [The historical grammar of Hungarian 1: Early Old Hungarian and its antecedents], ed. Loránd Benkő, 742–745. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1991.
 • A jelzői mellékmondatok. [Attributive clauses.] In A magyar nyelv történeti nyelvtana 2/2: A kései ómagyar kor. [The historical grammar of Hungarian 2/2: Late Old Hungarian], ed. Loránd Benkő, 666–964. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1995.
 • A magyar nyelv a Reformkorban. [Hungarian in the Reform Era.] In Magyar Kódex IV. [Hungarian codex 4], ed. József Szentpéteri, 129–148. Budapest: Kossuth Kiadó. 2000.
 • A minőségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Attributive clauses in Middle Hungarian.] Magyar Nyelv 96 (2000): 193–206.
 • Tendencies in the Development of Main Clauses of Reported Speech. Acta Linguistica Hungarica 49 (2001): 337–369.
 • Gyöngyösi kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. [Gyöngyösi codex: facsimile and annotated transliteration with an introductory study.] Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 2001.
 • Tendenciák az idéző főmondatok alakulásában a kései ómagyarban és a középmagyar kor elején. [Tendencies in the development of main clauses of reported speech in Late Old Hungarian and in the beginning of Middle Hungarian.] Magyar Nyelv 93 (2002): 56–73.
 • A Gyöngyösi Kódex magyarul író kezei. [Hungarian scriptors of Gyöngyösi codex.] Magyar Nyelv 93 (2002): 450–461.
 • A Nyelvújítás. [Language Reform.] In A magyar nyelv kézikönyve [The handbook of Hungarian], ed. Ferenc Kiefer, 103–115. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2003.
 • Szinonim mondatszerkezetek és formai változatok. Vonatkozó mellékmondatos alárendelések és párhuzamaik hat korai bibliafordítás tükrében. [Structural Synonymy and Formal Variants: Relative Clauses and their Parallels in Six Early Hungarian Translations of the Bible.] Magyar Nyelv 99 (2003): 448–466.
 • Structural Synonymy and Formal Variants: Relative Clauses and their Parallels in Six Early Hungarian Translations of the Bible. Acta Linguistica Hungarica 50 (2003): 341–369.
 • Az egyiknek evidens, a másiknak nem (A magyarnyelv-tanulás kezdő szintjének néhány hátrányos helyzetű nyelvtani anyagáról.) [Some think it’s evident, some think it’s not. About certain neglected grammar materials on beginner level of learning Hungarian as a second language.] Hungarológiai Évkönyv 5/1: 80–85. Pécs: PTE BTK. 2004.
 • Tegezés/nemtegezés, köszönés, megszólítás a családban. [T/V forms of address, greeting and addressing people within the family.] Magyar Nyelvőr 129 (2005): 299–318.
 • A mennyiségjelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Quantifier clauses in Middle Hungarian.]. In 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. [101 papers in honour of Ferenc Pusztai], ed. Attila Mártonfi Attila, Kornélia Papp, Mariann Slíz, 89–95. Budapest: Argumentum Kiadó.
 • Változások a családi megszólítások használatában. [Changes in the use of family address system] In: A világ nyelvei és a nyelvek világa. [The languages of the world and the world of languages], ed. Kinga Klaudy, Csilla Dobos, 2/2: 21–26. Pécs–Miskolc: MANYE–Miskolci Egyetem. 2006.
 • Az áljelzői mellékmondatok a középmagyar korban. [Formally attributive clauses in Middle Hungarian.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. [Current results of diachronic investigations No 4], ed. László Büky and Tamás Forgács, 37–45. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK–Magyar Nyelvészeti Tanszék. 2006.
 • A nyelvújítás. [Language Reform.] In: Magyar nyelv. [Hungarian Language], ed. Ferenc Kiefer, 385–400. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2006.
 • Régi magyar nyelvemlékek – a kezdetektől a XVI. század végéig. [Old literary remains of Hungarian – from the beginning until the end of the 16th century.] Budapest: Akadémiai Kiadó. 2006.
 • Nyelvtörténeti kérdések és válaszok a magyar mint idegen nyelv tanításában. [Questions and answers of language history in teaching Hungarian as a second language.] Journal of Teaching Hungarian as a Second Language and Hungarian Culture,1–2 (2007): 5–15.
 • „…hogy úgy mondjam (vagy nem tudom, hogy)” [„... so to speak (hogy úgy mondjam) or I don't know how”]. In Szöveg, szövegtípus, nyelvtan [Text, text type, grammar], ed Szilárd Tátrai and Gábor Tolcsvai Nagy. 221–230. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2008.
 • Az úgy mond-tól az úgymondig. Egy diskurzusjelölő elem története az ómagyar kortól napjainkig. [From úgy mond ’quoth he’ to úgymond ’so to speak’. The story of a discourse marker from Old Hungarian to the present.] Magyar Nyelvőr 132 (2008): 37–52.
 • A főnévi névmási kijelölő jelző a középmagyar korban. [’This’ and ’that’ as determiners in Middle Hungarian.] In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. [Current results of diachronic investigations No 5], ed. László Büky, Tamás Forgács and Balázs Sinkovics, 17–25. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK – Magyar Nyelvészeti Tanszék. 2008.
 • A hogy úgy mondjam diskurzusjelölő. [The Discourse Marker hogy úgy mondjam ’so to speak’] MNy. 104 (2008): 427–442
 • Ami a jéghegy csúcsa alatt van – a nyelvtörténet helye a magyar mint idegen nyelv tanításában (módszertani javaslatok). [What is Under the Top of an Iceberg? – The Place of Language History in the Teaching of Hungarian for Foreigners (some metodological suggestions).] In: Kontext – Filológia – Kultúra II. [Context – Philology – Culture 2], ed. Ferenc Alabán, 229–236. Banská Bystrica: 2008.
 • A középmagyar kori minőségjelzői mellékmondatok (állomány- és változásvizsgálat). [Middle Hungarian attributive clauses (structure, functions and processes of change).] In: Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből. [Essays on the syntax of Middle Hungarian], eds. Lea Haader – László Horváth, 23–39. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2008.
 • Jel és funkciók – az úgymond mai szerepeinek összefüggésrendszere. [Sign and functions – the interrelatedness of the uses and functions of úgymond ‘so to speak’ in contemporary Hungarian.] In Jel és jelentés [Sign and meaning], eds. Tamás Gecső and Csilla Sárdi. 100–105. Székesfehérvár and Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó. 2008.

 

Módosítás dátuma: 2009. február 12. csütörtök, 21:37